اون‌جایی که ایرج جنتی گفته "می‌شه لرزوند و ویرون کرد"دقیقا همونجا چی منظورشون بوده ؟ اونوخ چجوری باید لرزوند که اینقدر قدرت تخریب داشته باشه؟