حالا ته ریش رو بگیم یه چیزی ، ولی من هیچ وقت فلسفه ی ته سبیل کریم باقری رو نفهمیدم