لقمان فحش خواهر مادر گذاشته هر کی دیگه ازش بپرسه ادب از که آموختی