اگر عقده رو از اين مملكت محو كنند يقينا ايران جاي بهتري خواهد شد