متاسفانه عبارت از این بدتر نمیشه رو گذاشتم واسه روزای بدتر !
وگرنه این روزا خیلی برام استفاده داشت