روزنامه کیهان همچین تیتر زده که نشست آلماتی فرصتی ارزنده برای ۱+۵ که انگار ایران قراره دنیا رو تحریم کنه و این آخرین فرصتیه که بهشون داده  !