از محسن رضایی می پرسن الگویت در زندگی کیست میگه زواره ای مرحوم علیه الرحمه که تا زنده بود در هر انتخاباتی کاندیدا می شد !