اینکه واحد شمارش شتر نفر هست به نظر من اصلا عجیب نیست اینکه واحد شمارش آدمها هم نفر است باید عجیب باشه !