اتحادیه اروپا برنده صلح نوبل شد ! خو یا من هنوز معنی صلح رو نفهمیدم یا نمی دونم نوبل رو باید به کی بدن یکی لطفن منو حالی کنه !