اینکه زندگیم ی کلاف سردرگمه مشکلی نیس درستش می کنم فقط اگه بشه ی کاری کرد اینقدر سیم این هد فونم گره نخوره همه مشکلاتم حله !