ليبل كارهاي اين خواننده هاي و عربده كشهاي زير زميني رو كيا درست مي كنند براشون ؟ شوخي دارن اونوخ باهاشون يا جدي هست اين ليبل ها ؟