یه عمره داریم میخونیم زاغکی قالب پنیری دید و فولان تا اونجا که روبه پر فریب و حیلت ساز میاد و میخواد مخ زاغ رو بزنه پنیرو دودر کنه ولی یکی نپرسید خو این روبه این قالب پنیرو میخواد چکار؟ میخواد کجاش کنه آخه پنیر به درد اون میخوره اصن ؟