دم این هلندی ها گرم. یه دفعه بگو برو تو باقالی ها دیگه