در این زمانه گه خوری نماینده ها یادتان هست یکی بود می گفت : ادب مرد به ز دولت اوست ؟