دیگه گذشت اون زمان که سارق مسلح ها برن بانک بزنن طلا فروشی خالی کنند این روزها میرن مرغداری خالی می کنند یا به سوپر گوشت ها حمله می کنند