بعضی روزا برای بطالت آفریده شدن، برای خستگی در کردنن درست مثل امروز ! عذاب وجدانو بذارین کنار، از بطالتتون لذت ببرین.