از نشر چشمه می خواهیم حکومت را عوض کند . مچکرم ! # اسمایلی جمعی از تازه به دوران رسیده های خجسته