آخرش می رسه به که چی حالا ! همینه دیگه کاریش هم نمیشه کرد !