بايد عجيب باشی تا از تو بترسند
فقط اگر از تو بترسند ميتوانی راحت عجيبت را باشی