روزهای بارانی خدا گيج ميشود
يادش ميرود کی رفت زير کدام چتر