جا داره از ملت بافرهنگ وفرهيختمون تشكر كنم،گويا اينطور كه آمار نشون ميده خريدسنگهاي تزئيني و دستبندهاي چرمي امسال درنمايشگاه كتاب چشمگير بوده و البته خب معدود نفراتي هم كتاب خريدند!