دخدره پوستش سفیده. سایه قهوه ای زده با رژ نارنجی . عینهو شیربرنجیه که با دارچین و مربای هویج تزیین شده . چیه خب این از خودت ساختی؟ يني اينقدر درگيري با خودت ؟