يکی از روشهای مبارزه مدنی، مبارزه منفیه؛ مثلا، یه کمپین يك ميليون امضا، راه بندازین: کمپین مخالفت با سکس بعد از ازدواج ! چه بسا ايران آزاد شد #ايده برا كمپين