من اگه كاره اي بودم به اتحاديه آرايشگران زنانه بخشنامه ميدادم كه من بد براي آرايش در و دافها نگن خليجي بگن آرايش مدل خليج هميشه فارسي !