اصن میدونی چیه ؟ دل را درشو تخته کردن هم از اهم موارده گاها و بد ایده ای هم نیست اصن شاید هم بشود به کل از بیخ کندش و انداختش جلوی سگ ...