معلومه که تو نمی فهمی تویی که پری از زندگی نبایدم بفهمی منی رو که خالی ام از زندگی بس که پرم ازخواسته ها و هوس های سرکوب شده ، دلخوشی های خورد شده ، آرزوهای دفن شده نبایدم بفهمی نبایدم بفهمی