ودرست به همین جا که می‌رسم سئوال ایجاد می شود که این دیگه چه کسی‌ست در ذهن من که برای من و به جای من فکر می کند؟