همه ما مردها دروغگو از دنیا میرویم ! چراشو حالا نمی دونم !