یک عاشقانه ی نا آرام و عصبی قلهکی وجود داره که میگه :
 پدسگ  گریه نکن؛ تو باید بنویسی...