تا می توانی یار خود باش. می توانی بهترین دوست خود باشی،اما به هنگام آشفتگی مرا زود خبر کنید #دکتر فرشاد هستم متخصص مغز و الویه و بندری