کسی نگفته است که زندگی کار ساده ای است، پس خفه شو و غر نزن و زندگی کن