به نظر من اولین مینیمال نویسی که تونست یه دنیا جواب رو در یک جمله بگه مینیمالیستی بود که گفت : به تخمم !