این فیلم کیشلوفسکی را باور نکن که وقتی با تیغ تیز رگ دست‌ت را زدی کسی پیدا شود و دنبال‌ت بگردد که این پسر را چه شد؛ نه دوست من از این خبرها نیست. زندگی آدم‌ها بی‌ارزش‌تر از آن چیزی‌ست که فکرش را می‌کنی.