اعضای بدنم ، از هم خدافظی کنین. دیگه مجبور نیستین باهم کنار بیاین. دیگه حتی با منم مجبور نیستین کنار بیاین.