نمونه‌اش یک کوه حرف‌های مانده بر دل است از اسفندی که سیمین را هم از ما گرفت.