سکوتِ سرشار از ناگفته‌های شاملو، یک این‌چنین چیزی باید باشد به گمان‌م.