آقا دوماد چيكاره ان؟! -امام مقوایی رو اینور اونور ميبرن ..