آقا دوماد چيكاره ن ؟!
امام مقوایی رو اینور اونور ميبرن ..