هفته ای چند بار هم چای را تلخ میخورم اصن مرد باید مزه تلخی چایی همیشه زیر زبونش باشه