کسی این مجری زن رادیو آن لاین رو میشناسه ؟ مشکلش چیه این طفلی چشه ؟