هر وقت یه سوسک تو دستشویی دیدی با دمپایی فورا نکوب رو سرش ! بی توجه از بغلش رد شو این کار از صدتا فحش براش بدتره