نصیحت یه شوهر به زنش:

هر وقت یه سوسک تو دستشویی دیدی با دمپایی فورا نکوب رو سرش�


بی توجه از بغلش رد شو� این کار از صدتا فحش براش بدتره