اولین مردمانی که فقط به  گذشته بسیار بسیار دور خود افتخار می‌کنند ولی چیزی در ۵۰۰ سال اخیربرای دنیا نداشته‌اند ، ایرانیان بودند!#نمودی از تمدن دوهزاروپانصد ساله /قسمت یازدهم