اولین مردمان دنیا که در خانواده های دیکتاتورزندگی می کردند و انتظارحکومت دموکرات داشتندایرانیان بودند#نمودی از تمدن دوهزاروپانصد ساله /قسمت دهم