اولین مردمان دنیا که همزمان هم مایل هستند گرمشان شود وهم سردشان ایرانیان بودند، چون همزمان با روشن کردن بخاری، پنجره‌ها را هم باز می‌کنند!#نمودی از تمدن دوهزاروپانصد ساله /قسمت ششم