اولین مردمانی که کشف کردند دروغگویی و ریا و کلک‌بازی برای موفقیت ضروری است، ایرانیان بودند!#نمودی از تمدن دوهزاروپانصد ساله /قسمت پنجم