هستند هموطنانی که به ماكاروني مي‌گويند ماكاراني چون فكر مي‌كنند مثل تابستون/تابستان است و اگر ولشان كنيد بعيد نيست به زيتون بگويند زيتان#گلواژه و عقاید ایرانیان