و من آرام و بي‌صدا، سـوت زدم./ براي گروه نجاتي كه ممـكن بود/ در افـق، لـكـه‌اي بينـدازد.
.