با هر کسی که ریش خودشو با نمره‌ی یک الی چهار «موزر» به منظور« خ» مالی در ادارات اصلاح کنه #مخالفم