با هر کسی که طبق تعریف حکومتی «خودی» حساب می‌شه #مخالفم